ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOOR PIPA AAN CONSUMENTEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen de volgende partijen:

PIPA TRADING BVBA (hierna “PIPA”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te België, 9910 Knesselare, Eentveldstraat 18 (tevens: “het bedrijfsadres”), ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen,
onder het nummer 0885.597.924;

En:

de Koper, zoals hierna gedefinieerd;

Inleiding

PIPA is een onderneming die wereldwijd gekend is als verkoper van duiven en die een website (www.pipa.be) heeft, waarop online verkopen van duiven – via een biedingsysteem of een zgn. veiling - worden georganiseerd.

Een Consument, zoals hierna gedefinieerd, kan bieden via het online biedingsysteem van PIPA indien hij voorafgaandelijk aan of tijdens de veiling is geregistreerd bij PIPA en als bieder is erkend door PIPA.

De huidige verkoopvoorwaarden regelen de online verkopen door PIPA aan de Koper, zoals hierna gedefinieerd.

Definities

De volgende termen in de huidige verkoopvoorwaarden aangeduid met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

Duif: de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper, zoals hierna gedefinieerd, uitgebracht via de Website, zoals hierna gedefinieerd.

Jonge Duif: duif of duiven die maximum één jaar oud is/zijn op het ogenblik van het begin van de veilingsperiode.

Koper: een Consument die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA.

Verkoopvoorwaarden: de huidige algemene verkoopvoorwaarden

Website: www.pipa.be

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder PIPA de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke internetverkoop door PIPA aan een Koper.

Artikel 2 - Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper

2.1. Aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van PIPA tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; zij vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van PIPA.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan PIPA via de Website (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt. Dit aanbod is bindend voor de Koper.

De Koper is er van op de hoogte dat PIPA niet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn dat PIPA heeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.

PIPA behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

2.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat PIPA het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. PIPA zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigings e-mail sturen naar de Koper.

Artikel 3 - Leveringsplicht van PIPA

 • De identiteit van de Duif wordt, behoudens tegenbewijs door de Koper, afdoende aangetoond door PIPA door middel van de pedigree/stamboom  en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie - zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW- of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Voormelde documenten worden, behoudens andersluidende afspraak, overgemaakt door PIPA aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.   
   
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd - geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed;
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat PIPA aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 4 - Overige verplichtingen van PIPA

4.1. Gezondheid/conditie

PIPA verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt PIPA zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingsperiode.

4.2. DNA-certificaat

4.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

Behoudens andersluidende vermelding op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt PIPA zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij jonge duiven, zonder prestaties, zoals hierna omschreven, te bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder vooroverleden is of niet voorhanden is.

Uitzonderingen hierop zijn:

(a) Jonge duiven die bevlogen zijn, worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.
(b) Jonge duiven die niet aangeboden worden door de kweker van de duif worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.

4.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat - binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot PIPA (per e-mail:  sales@pipa.be) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal PIPA opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

4.2.3. Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 4.2.3 niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot PIPA, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal PIPA binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: sales@pipa.be) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan PIPA. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

4.2.4. Indien de Koper geen DNA-certificaat, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan PIPA in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

4.2.5. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 5 - Koopprijs -  betalingsmodaliteiten - plaats van betaling

5.1. Koopprijs

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan PIPA voor de Duif, is deze die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd door PIPA.
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,  worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
 • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
 • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
 • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 7 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan PIPA dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. PIPA behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper. 

5.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper, zoals bepaald in artikel 2.2, verstuurt PIPA een factuur aan de Koper. De Koper dient vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag, behoudens andersluidende regeling, rechtstreeks te betalen aan PIPA binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het bedrag vermeld op de factuur binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van PIPA hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie lastens de Koper, zoals in artikel 12 bepaald.

5.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds de maatschappelijke zetel van PIPA, zoals hierboven aangegeven.

Artikel 6 - Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

PIPA blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs is ontvangen door PIPA.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 7 - Levering

7.1. De plaats van levering van de Duif  is – naar gelang de omstandigheden -  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie PIPA de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het bedrijfsadres van PIPA, zoals hierboven vermeld, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in België. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 2.1, meegedeeld door de Koper aan PIPA.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-  of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het bedrijfsadres van PIPA is, wordt de Duif of – in voorkomend geval -een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het bedrijfsadres van PIPA, zoals hiervoor vermeld.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper door afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in België.

7.2. PIPA verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 7.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover PIPA geen controle heeft (bijv. een uitvoerverbod), niet kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

7.3. PIPA staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. PIPA is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien PIPA enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien PIPA hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard.

7.4. PIPA kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens de koopprijs zoals bepaald in artikel 5 werd ontvangen.

Artikel 8 - Klachten

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan PIPA per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van PIPA.

Artikel 9 - Maatregelen in geval van ziekte of overlijden 

De Koper, verbindt zich er evenwel toe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan PIPA (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden wordt vastgesteld van de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan PIPA (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

De voormelde meldingen dienen te gebeuren via sales@pipa.be en in geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Voornoemde meldingen dienen onder meer toe te laten, indien PIPA dit nodig acht, een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen.

Artikel 10 - Exoneratiebeding

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborgverplichtingen, is PIPA niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper tengevolge van de lichte fout van PIPA en/of haar aangestelden of uitvoeringsagenten.

Artikel 11 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

PIPA is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van PIPA ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod, …

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft PIPA het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 12 – Uitdrukkelijk ontbindend beding

PIPA heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden lastens de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). PIPA behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van de volledige koopprijs zoals bepaald in artikel 5 binnen de aldaar vermelde termijn wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door PIPA van de koopovereenkomst toelaat.

Artikel 13 - Bewijs

De contractpartijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 14 - Splitsbaarheid

Een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden die in rechte geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of anderszins onafdwingbaar is (bijv. omdat het op grond van de wet voor niet geschreven wordt gehouden), wordt van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

Artikel 15 – Privacy verklaring

PIPA verwerkt persoonsgegevens, overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleid. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier https://www.pipa.be/contact.

Artikel 16 - Toepasselijke rechtsregels

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper. PIPA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de website.

Verder wordt de koopovereenkomst beheerst door het Belgische recht.

Artikel 17 - Bevoegde rechtscolleges

Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de geldigheid, de uitvoering en/of de interpretatie en/of de beëindiging van de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden, worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, die exclusief bevoegd zijn. PIPA kan hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk afzien.

 


 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOOR PIPA AAN HANDELAARS

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen de volgende partijen:

PIPA TRADING BVBA (hierna “PIPA”), een vennootschap naar Belgisch recht

met maatschappelijke zetel te België, 9910 Knesselare, Eentveldstraat 18 (tevens: “het bedrijfsadres”), ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen,
onder het nummer 0885.597.924;

En:

de Koper, zoals hierna gedefinieerd;

Inleiding

PIPA is een onderneming die wereldwijd gekend is als verkoper van duiven en die een website (www.pipa.be) heeft, waarop online verkopen van duiven – via een biedingsysteem of een zgn. veiling - worden georganiseerd.

Een Handelaar, zoals hierna gedefinieerd, kan bieden via het online biedingsysteem van PIPA indien hij voorafgaandelijk aan of tijdens de veiling is geregistreerd bij PIPA en als bieder is erkend door PIPA.

De huidige verkoopvoorwaarden regelen de online verkopen door PIPA aan de Koper, zoals hierna gedefinieerd.

Definities

De volgende termen in de huidige verkoopvoorwaarden aangeduid met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Handelaar: alle andere personen dan de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

Duif: de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper, zoals hierna gedefinieerd, uitgebracht via de Website, zoals hierna gedefinieerd.

Jonge Duif: duif of duiven die maximum één jaar oud is/zijn op het ogenblik van het begin van de veilingsperiode.

Koper: een Handelaar die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA.

Verkoopvoorwaarden: de huidige algemene verkoopvoorwaarden

Website: www.pipa.be

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder PIPA de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke internetverkoop door PIPA aan een Koper.

Artikel 2 - Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper

2.1. Aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van PIPA tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; zij vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van PIPA.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan PIPA via de Website (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt. Dit aanbod is bindend voor de Koper.

De Koper is er van op de hoogte dat PIPA niet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn dat PIPA heeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.

PIPA behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

2.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat PIPA het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. PIPA zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigings e-mail sturen naar de Koper.

Artikel 3 - Leveringsplicht van PIPA

 • De identiteit van de Duif wordt aangetoond door PIPA door middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie - zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW - of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Voormelde documenten worden, behoudens andersluidende afspraak, overgemaakt door PIPA aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed.

Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat PIPA aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 4 - Overige verplichtingen van PIPA

4.1. Gezondheid/conditie

PIPA verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt PIPA zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingsperiode.

4.2. DNA-certificaat

PIPA is niet aansprakelijk indien de Duif niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande onvruchtbaar zou blijken te zijn of verminderd vruchtbaar zou blijken te zijn, behoudens opzet in hoofde van PIPA.

Onverminderd het voorgaande lid, voorziet PIPA in welbepaalde gevallen wel in de mogelijkheid om een DNA-certificaat te bekomen dat een indicatie rond vruchtbaarheid van de Duif geeft.

4.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

Behoudens andersluidende vermelding op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt PIPA zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij jonge duiven, zonder prestaties, zoals hierna omschreven, te bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder vooroverleden is of niet voorhanden is.

Uitzonderingen hierop zijn:

(a) Jonge duiven die bevlogen zijn, worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.
(b) Jonge duiven die niet aangeboden worden door de kweker van de duif worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.

4.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat - binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot PIPA (per e-mail:  sales@pipa.be) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal PIPA opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

4.2.3. Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 4.2.3 niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot PIPA, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal PIPA binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: sales@pipa.be) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan PIPA. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

4.2.4. Indien de Koper geen DNA-certificaat, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan PIPA in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

4.2.5 De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 5 - Koopprijs -  betalingsmodaliteiten - plaats van betaling

5.1. Koopprijs:

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan PIPA voor de Duif, is deze die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd door PIPA.
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,  worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
 • enige belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor zover van toepassing
 • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
 • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
 • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 7 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan PIPA dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. PIPA behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper. 

5.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper, zoals bepaald in artikel 2.2, verstuurt PIPA een factuur aan de Koper. De Koper dient vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag, behoudens andersluidende regeling, rechtstreeks te betalen aan PIPA binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het bedrag vermeld op de factuur binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van PIPA hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie lastens de Koper, zoals in artikel 12 bepaald.

5.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds de maatschappelijke zetel van PIPA, zoals hierboven aangegeven.

Artikel 6 - Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

PIPA blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs is ontvangen door PIPA.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 7 - Levering

7.1. De plaats van levering van de Duif  is – naar gelang de omstandigheden -  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie PIPA de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het bedrijfsadres van PIPA, zoals hierboven vermeld, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in België. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 2.1, meegedeeld door de Koper aan PIPA.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het bedrijfsadres van PIPA is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het bedrijfsadres van PIPA, zoals hiervoor vermeld.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper door afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in België.

7.2. PIPA verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 7.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover PIPA geen controle heeft (bijv. een uitvoerverbod), niet kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

7.3 PIPA staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. PIPA is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien PIPA enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien PIPA hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard, behoudens in geval van opzet in hoofde van PIPA zelf.

7.4. PIPA kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens de koopprijs zoals bepaald in artikel 5 werd ontvangen.

Artikel 8 - Klachten

8.1. De zichtbare gebreken en de niet-conformiteit dienen schriftelijk (per e-mail op sales@pipa.be) aan PIPA gemeld te worden binnen de 24 uur na de levering van de Duif, zoals in artikel 7 bepaald.

8.2. Elk verborgen gebrek dient binnen tien kalenderdagen na vaststelling ervan te worden gemeld aan PIPA per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van PIPA.

In ieder geval kunnen geen verborgen gebreken meer worden gemeld en evenmin kan een rechtsvordering dienaangaande worden ingesteld indien reeds zes maanden verlopen zijn vanaf de levering van de betrokken duif, zoals in artikel 7 bepaald.

8.3. Gelet op de aard van de verkochte goederen, zijnde levende dieren, en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.2, kan de vruchtbaarheid van de Duif in geen geval worden gegarandeerd.

Artikel 9 - Maatregelen in geval van ziekte of overlijden  

De Verkoper wijst de Koper erop dat een perfecte gezondheid op het ogenblik van de totstandkoming van de koop, niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande, niet kan worden gegarandeerd gelet op de aard van de verkochte goederen, zijnde levende dieren. Dit houdt in dat de Duif, niettegenstaande PIPA de Duif voorafgaand aan de veiling keurt waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de elementen opgesomd in artikel 4.1, ziek kan worden of in kan overlijden na de verkoop ervan.

Onverminderd het voorgaande, doch louter teneinde vaststellingen mogelijk te maken, verbindt de Koper zich ertoe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan PIPA (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden wordt vastgesteld van de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan PIPA (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

De voormelde meldingen dienen te gebeuren via sales@pipa.be en, in geval van overlijden, dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Voornoemde meldingen dienen onder meer toe te laten, indien PIPA dit nodig acht, een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen.

Artikel 10 - Exoneratiebeding

10.1. PIPA is niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper tengevolge van de lichte of zware persoonlijke fout van PIPA en/of tengevolge van enige fout, inbegrepen opzet of zware fout, van haar uitvoeringsagenten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal evenwel niet gelden in gevallen waarin zij verboden is krachtens het toepasselijke dwingend recht.

10.2. Onverminderd het voorgaande lid, kan PIPA per schadegeval maximaal gehouden zijn tot betaling van het bedrag van de koopprijs bedoeld in artikel 5.1.

Artikel 11 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

PIPA is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper, in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van PIPA ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod, …

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft PIPA het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 12 – Uitdrukkelijk ontbindend beding

PIPA heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden lastens de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). PIPA behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van de volledige koopprijs zoals bepaald in artikel 5 binnen de aldaar vermelde termijn wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door PIPA van de koopovereenkomst toelaat.

Artikel 13 - Bewijs

De contractpartijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 14 - Splitsbaarheid

Een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden die in rechte geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of anderszins geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar is (bijv. omdat het op grond van de wet voor niet geschreven wordt gehouden), wordt van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen aantast.

Artikel 15 – Privacy verklaring

PIPA verwerkt persoonsgegevens, overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleid. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier https://www.pipa.be/contact.

Artikel 16 - Toepasselijke rechtsregels

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper. PIPA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de website.

Verder wordt de koopovereenkomst beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag, het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken (“Verjaringsverdrag”) en de regels van het Belgisch Internationaal Privaatrecht

Artikel 17 - Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de geldigheid, de uitvoering en/of de interpretatie en/of de beëindiging van de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden, worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, die exclusief bevoegd zijn. PIPA kan hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk afzien.