ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOOR PIPA AAN CONSUMENTEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen:

PIPA TRADING BV (hierna “PIPA”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te België, 9910 Aalter, Eentveldstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen, onder het nummer 0885.597.924;

En:

de Koper, zoals gedefinieerd onder ‘definities’;

Inleiding

PIPA is een onderneming die wereldwijd gekend is in het domein van verkoop van duiven. PIPA heeft een website (www.pipa.be), waarop online verkopen van duiven – via een biedingsysteem of een zgn. veiling – worden georganiseerd.

PIPA treedt hierbij vaak zelf als verkoper op. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen deze online verkopen door PIPA.

Belangrijk is dat deze algemene verkoopvoorwaarden enkel van toepassing zijn indien u een Consument bent (zoals gedefinieerd onder ‘definities’).

PIPA wijst er ook op dat u over een goedgekeurd account moet beschikken om te kunnen bieden en/of kopen bij PIPA. Dit betekent dat u eerst geregistreerd dient te zijn bij PIPA als bieder en ook als bieder dient te zijn erkend door PIPA.

Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis wanneer ze zijn aangeduid met een hoofdletter:

‘Account’ betekent een geregistreerde account.

‘Bedrijfsadres’ betekent het adres van de maatschappelijke zetel van PIPA zoals hierboven vermeld.

‘Budget’ betekent het maximumbedrag gekoppeld aan een door PIPA goedgekeurd Account, waarbij geldt dat voor de betrokken Account het totale bedrag aan biedingen per weekend dit maximumbedrag niet mag overschrijden.

‘Consument’ betekent een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Duif’ betekent de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper (zoals hierna gedefinieerd), uitgebracht via de Website (zoals hierna gedefinieerd).

‘Factuurbedrag’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.2. van deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Geboden Prijs’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.1, eerste bolletje.

‘Internetverkoop’ betekent elke verkoop door PIPA aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd) die via de Website (zoals hierna gedefinieerd) een bindend aanbod heeft uitgebracht.

‘Jonge Duif’ betekent duif of duiven die geboren zijn in één van de twee kalenderjaren waarin het lopende Veilingseizoen (zoals hierna gedefinieerd) zich uitstrekt (bv. indien het veilingseizoen loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, dan gaat het om duiven geboren in hetzij 2019, hetzij 2020).

‘Koper’ betekent een Consument die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA en dus beschikt over een goedgekeurd Account.

‘Partijen’ betekent PIPA en de Koper.

‘Veilingseizoen’ loopt van 1 augustus van een welbepaald kalenderjaar tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar (bv. van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020).

‘Verkoopvoorwaarden’ betekent deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Website’ betekent www.pipa.be.

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel:

 1. enerzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder een Consument als bieder kan worden geregistreerd bij en erkend door PIPA en
 2. anderzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder PIPA de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Internetverkoop.

Artikel 2 – Registratie en erkenning als bieder – budget - waarborg

2.1Een Consument kan pas een aanbod doen, zoals bepaald in artikel 3.1., indien hij voorafgaandelijk over een goedgekeurde Account beschikt. Dit houdt in dat hij als bieder geregistreerd is bij PIPA en door PIPA als bieder erkend is. Via de goedgekeurde Account kan de Koper zich vervolgens aanloggen op de Website en bieden tijdens zgn. veilingen.

2.2. De registratie van een account gebeurt via de Website. Per Consument kan slechts één account worden geregistreerd.

Na de registratie van de account door de Consument, zal PIPA de Account goedkeuren of weigeren en, in geval van goedkeuring, het Budget bepalen. PIPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Account te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren.

PIPA brengt de Consument persoonlijk, doorgaans telefonisch, op de hoogte van de goedkeuring van de Account en van het Budget.

PIPA streeft ernaar een beslissing te nemen zowel over de goedkeuring van de Account als over het Budget binnen 48 uur na registratie van de account. De Consument is ervan op de hoogte dat dit in bepaalde omstandigheden (bv. in geval van vakantieperiodes, in geval van ongewone drukte, enz.) langer kan duren.

2.3. PIPA heeft het recht om het Budget aan te passen (zowel naar boven als naar beneden) op gelijk welk ogenblik na goedkeuring van de Account. De Consument kan de hoogte van het actuele Budget steeds raadplegen via zijn veilingprofiel.

2.4. De Consument aanvaardt dat hij slechts biedingen kan plaatsen binnen de perken van zijn Budget.

2.5. PIPA heeft tevens het recht om aan de Consument, titularis van de Account, een waarborg, garantie of zekerheid (hierna: “Waarborg”) te vragen, hetzij als voorwaarde voor de goedkeuring van de Account, hetzij op een later ogenblik als voorwaarde om biedingen te mogen blijven plaatsen via de Website (bv. op het ogenblik dat het Budget wordt verhoogd of wanneer het biedingen voor grote bedragen betreft). PIPA heeft het recht om de hoogte en de aard van de Waarborg vast te stellen, maar ze zal hierbij rekening houden met het toegekende of toe te kennen Budget.

De Waarborg kan bijvoorbeeld (niet exhaustief) bestaan uit de storting van een bepaalde geldsom op de bedrijfsrekening van PIPA, waarbij de Consument aanvaardt dat het Factuurbedrag hiermee verrekend kan worden zodat enkel het eventuele saldo nog moet worden betaald door de Koper aan PIPA. Het gestorte bedrag geldt aldus als waarborg enerzijds en als voorschot anderzijds indien een koop wordt gesloten. Indien de Account wordt afgesloten, hetzij op initiatief van PIPA, hetzij op initiatief van de Consument, wordt het overblijvende saldo van deze geldsom teruggestort voor zover alle door de Consument aan PIPA verschuldigde bedragen werden voldaan.

PIPA heeft ook het recht om een bijkomende Waarborg te vragen indien zij dit raadzaam acht (bv. wanneer de titularis van de Account wil bieden op duiven met een hoge biedprijs waardoor de reeds geplaatste Waarborg niet volstaat).

Zolang de gevraagde Waarborg niet is geplaatst, kan de Consument in ieder geval geen biedingen (meer) plaatsen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper

3.1. Het aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van PIPA tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; de beschrijving en/of de foto’s vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van PIPA.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan PIPA via de Website (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt. Dit aanbod is bindend voor de Koper (opgelet: zie artikel 6.1. voor de bijkomende kosten).

De Koper is ervan op de hoogte dat PIPA niet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn dat PIPA heeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.

PIPA behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

3.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst door aanvaarding aanbod van Koper door PIPA

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat PIPA het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. PIPA zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigingse-mail sturen naar de Koper.

Artikel 4 - Leveringsplicht van PIPA

 • De identiteit van de Duif wordt, behoudens tegenbewijs door de Koper, afdoende aangetoond door PIPA door middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie - zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW- of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden de pedigree/stamboom en de ringkaart bezorgd door PIPA aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.  
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd - geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed;
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat PIPA aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 5 - Overige verplichtingen van PIPA

5.1. Gezondheid/conditie

5.1.1. PIPA verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt PIPA zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingperiode.

5.1.2. Keuring en keuringsverslag

Een PIPA-expert keurt elke duif die in de veiling komt “in de hand”. Bovendien stelt de PIPA-expert een keuringsverslag op voor elke duif die in de veiling komt. De PIPA-expert, een kenner van duiven en van de duivensport, voert de keuring met de nodige zorg uit en stelt ook het keuringsverslag met de nodige zorg op. De bedoeling van de keuring is om, zoveel als mogelijk, na te gaan of de duif een goede conditie vertoont (zoals beschreven in artikel 5.1.1.). Het keuringsverslag is bedoeld als interne kwaliteitscontrole (binnen PIPA) en om, waar mogelijk, extra informatie over bepaalde eigenschappen van de duif te geven aan de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte en aanvaardt dat zowel de keuring als het keuringsverslag niet bindend zijn, aangezien deze steeds een subjectieve beoordeling van de expert inhouden (zo kan de expert bv. een andere voorkeur hebben dan de Koper zelf of bv. een andere mening hebben over wat voor een duif een vitale indruk is, wat een sterke rug is, enz.).

5.2. DNA-certificaat

5.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

5.2.1.1. Tenzij anders wordt vermeld op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt PIPA zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij een Jonge Duif zonder prestaties. PIPA zal dit DNA-certificaat bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één ouder (indien slechts één ouder relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder overleden is of niet voorhanden is.

5.2.1.2 In afwijking van artikel 5.2.1.1., levert PIPA geen DNA-certificaat af voor een Jonge Duif indien het betreft:

(a) een Jonge Duif die bevlogen is en vliegprestaties kan voorleggen of (b) een Jonge Duif die PIPA niet rechtstreeks verkrijgt van de kweker van de duif.

5.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

5.2.2.1 De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat - binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot PIPA (per e-mail: sales@pipa.be) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal PIPA opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

5.2.2.2 Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 5.2.2.1. niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot PIPA, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal PIPA binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: sales@pipa.be) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan PIPA. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

5.2.2.3. Indien de Koper geen DNA-certificaat zoals bedoeld in artikel 5.2.2.1., aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan PIPA in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

5.2.3. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 6 - Koopprijs -  betalingsmodaliteiten - plaats van betaling

6.1. Koopprijs

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan PIPA voor de Duif, is:
  • de prijs die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd door PIPA (hierna, “Geboden Prijs”),
  • te verhogen met een administratiekost van 80 EUR per individuele duif. In uitzonderlijke gevallen kan deze administratiekost hoger zijn dan 80 EUR per duif. Deze gevallen worden altijd duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
  • Het totale bedrag (Geboden Prijs en administratiekosten) is te verhogen met de toepasselijke btw (dit is niet steeds de Belgische btw; indien de Belgische btw van toepassing is, bedraagt deze 6%).
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn,  worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
  • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 8 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan PIPA dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. PIPA behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper.

6.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper, zoals bepaald in artikel 3.2., verstuurt PIPA een factuur aan de Koper. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient de Koper vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag (hierna: “Factuurbedrag”) rechtstreeks te betalen aan PIPA binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het Factuurbedrag binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van PIPA hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie ten nadele van de Koper, zoals in artikel 13 bepaald.

6.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds het Bedrijfsadres van PIPA.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

PIPA blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat het volledige Factuurbedrag is ontvangen door PIPA.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 8 – Verdere bepalingen over de levering

8.1. De plaats van levering van de Duif  is – naar gelang de omstandigheden -  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie PIPA de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het Bedrijfsadres van PIPA, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in België. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 3.1, meegedeeld door de Koper aan PIPA.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering/ter beschikkingstelling van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-  of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de terbeschikkingstelling van de Duif of de afzonderlijke duif op het Bedrijfsadres van PIPA.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper door en op het ogenblik van afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in België.

8.2. PIPA verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 8.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover PIPA geen controle heeft (bv. een uitvoerverbod), niet of niet nuttig kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA, tenzij alsnog anders wordt overeengekomen.

8.3. PIPA staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. PIPA is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien PIPA via het TRACES New Technology platform een certificaat zou hebben aangevraagd en/of enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien PIPA hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard.

8.4. PIPA kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens zij het Factuurbedrag heeft ontvangen.

Artikel 9 - Klachten

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan PIPA per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van PIPA.

Artikel 10 – Maatregelen te nemen door de Koper in geval van ziekte of overlijden van de Duif

De Koper verbindt zich ertoe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan PIPA (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden van de Duif wordt vastgesteld op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan PIPA (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

Deze meldingen bij ziekte of overlijden dienen te gebeuren via sales@pipa.be. In geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Deze meldingen dienen, onder meer, toe te laten - indien PIPA dit nodig acht - een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen. Verder dienen de stamboom (pedigree), ringkaart en ring van de overleden Duif zo spoedig mogelijk aan PIPA te worden bezorgd.

Artikel 11 – Exoneratiebeding/beperking aansprakelijkheid PIPA

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborgverplichtingen, is PIPA niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper ten gevolge van de lichte fout van PIPA en/of haar aangestelden of uitvoeringsagenten.

11.1. PIPA is niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper ten gevolge van de lichte of zware fout van PIPA en/of van haar uitvoeringsagenten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal evenwel niet gelden in gevallen en in de mate waarin zij verboden is krachtens het toepasselijke dwingend recht.

11.2. Onverminderd artikel 11.1., kan PIPA per schadegeval maximaal gehouden zijn tot betaling van een bedrag gelijk aan de koopprijs bedoeld in artikel 6.1.

Artikel 12 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

PIPA is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van PIPA ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, ophokplicht, in-of uitvoerverbod, lockdown en soortgelijke maatregelen (bijv. voor Covid), …

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft PIPA het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 13 – Beëindiging: uitdrukkelijk ontbindend beding

PIPA heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). PIPA behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van het volledige Factuurbedrag binnen de termijn zoals bepaald in artikel 6.2. wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door PIPA van de koopovereenkomst toelaat.

In geval van ontbinding van een koopovereenkomst kan PIPA ook de Account schrappen.

Artikel 14 – Bewijs tussen Partijen

De Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 15 - Splitsbaarheid

Indien een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden (of een gedeelte van een bepaling) nietig of onafdwingbaar is, wordt deze bepaling (of het ongeldige/onafdwingbare gedeelte ervan) van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of desgevallend van de overblijvende gedeelten van de bepaling) aantast.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

PIPA verwerkt in het kader van de registratie van accounts en in het kader van de koopovereenkomsten die zij sluit, persoonsgegevens. PIPA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleidpersoonsgegevens. PIPA respecteert de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (verordening EU 2016/679 van 27 april 2016) en eventuele relevante nationale omzettingsregelgeving. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier: https://www.pipa.be/contact.

Artikel 17 - Toepasselijke rechtsregels

17.1. De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper (ongeacht hun datum) zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen Partijen. PIPA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de Website.

17.2. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Belgisch Internationaal Privaatrecht.

Artikel 18 - Bevoegde rechtscolleges

Alle geschillen tussen de Partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden (inclusief geschillen over de voorwaarden en modaliteiten om als bieder te worden geregistreerd en erkend), worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Gent, die exclusief bevoegd zijn, tenzij een dwingende wettelijke bepaling anders bepaalt.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOOR PIPA AAN ONDERNEMINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen:

PIPA TRADING BV (hierna “PIPA”), een vennootschap naar Belgisch recht

met maatschappelijke zetel te België, 9910 Aalter, Eentveldstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen, onder het nummer 0885.597.924;

En:

de Koper, zoals gedefinieerd onder ‘definities’;

Inleiding

PIPA is een onderneming die wereldwijd gekend is in het domein van verkoop van duiven. PIPA heeft een website (www.pipa.be), waarop online verkopen van duiven – via een biedingsysteem of een zgn. veiling - worden georganiseerd.

PIPA treedt hierbij vaak zelf als verkoper op. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen deze online verkopen door PIPA.

Belangrijk is dat deze algemene verkoopvoorwaarden enkel van toepassing zijn indien u een Onderneming bent (zoals gedefinieerd onder ‘definities’).

Pipa wijst er ook op dat u over een goedgekeurd account moet beschikken om te kunnen bieden en/of kopen bij PIPA. Dit betekent dat u eerst geregistreerd dient te zijn bij PIPA als bieder en ook als bieder dient te zijn erkend door PIPA.

Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis wanneer ze zijn aangeduid met een hoofdletter:

‘Account’ betekent een geregistreerde account.

‘Bedrijfsadres’ betekent het adres van de maatschappelijke zetel van PIPA zoals hierboven vermeld.

‘Budget’ betekent het maximumbedrag gekoppeld aan een door PIPA goedgekeurd Account, waarbij geldt dat voor de betrokken Account het totale bedrag aan biedingen per weekend dit maximumbedrag niet mag overschrijden.

‘Geboden Prijs’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.1, eerste bolletje.

‘Onderneming’ betekent alle andere personen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) dan de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Duif’ betekent de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper (zoals hierna gedefinieerd), uitgebracht via de Website (zoals hierna gedefinieerd).

‘Factuurbedrag’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.2. van deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Internetverkoop’ betekent elke verkoop door PIPA aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd) die via de Website (zoals hierna gedefinieerd) een bindend aanbod heeft uitgebracht.

‘Jonge Duif’ betekent duif of duiven die geboren zijn in één van de twee kalenderjaren waarin het lopende Veilingseizoen (zoals hierna gedefinieerd) zich uitstrekt (bv. indien het veilingseizoen loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, dan gaat het om duiven geboren in hetzij 2019, hetzij 2020).

‘Koper’ betekent een Onderneming die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA en dus beschikt over een goedgekeurd Account.

‘Partijen’ betekent PIPA en de Koper.

‘Veilingseizoen’ loopt van 1 augustus van een welbepaald kalenderjaar tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar (bv. van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020).

‘Verkoopvoorwaarden’ betekent deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Website’ betekent www.pipa.be.

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel:

 1. enerzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder een Onderneming als bieder kan worden geregistreerd bij en erkend door PIPA en
 2. anderzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder PIPA de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Internetverkoop.

Artikel 2 – Registratie en erkenning als bieder – budget - waarborg

2.1Een Onderneming kan pas een aanbod doen, zoals bepaald in artikel 3.1., indien hij voorafgaandelijk over een goedgekeurde Account beschikt. Dit houdt in dat hij als bieder geregistreerd is bij PIPA en door PIPA als bieder erkend is. Via de goedgekeurde Account kan de Koper zich vervolgens aanloggen op de Website en bieden tijdens zgn. veilingen.

2.2. De registratie van een account gebeurt via de Website. Per Onderneming kan slechts één account worden geregistreerd.

Na de registratie van de account door de Onderneming, zal PIPA de Account goedkeuren of weigeren en, in geval van goedkeuring, het Budget bepalen. PIPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Account te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren.

PIPA brengt de Onderneming persoonlijk (via de contactpersoon aangeduid tijdens de registratie), doorgaans telefonisch, op de hoogte van de goedkeuring van de Account en van het Budget.

PIPA streeft ernaar een beslissing te nemen zowel over de goedkeuring van de Account als over het Budget binnen 48 uur na registratie van de account. De Onderneming is ervan op de hoogte dat dit in bepaalde omstandigheden (bv. in geval van vakantieperiodes, in geval van ongewone drukte, enz.) langer kan duren.

2.3. PIPA heeft het recht om het Budget aan te passen (zowel naar boven als naar beneden) op gelijk welk ogenblik na goedkeuring van de Account. De Onderneming kan de hoogte van het actuele Budget steeds raadplegen via zijn veilingprofiel.

2.4. De Onderneming aanvaardt dat hij slechts biedingen kan plaatsen binnen de perken van zijn Budget.

2.5. PIPA heeft tevens het recht om aan de Onderneming, titularis van de Account, een waarborg, garantie of zekerheid (hierna: “Waarborg”) te vragen, hetzij als voorwaarde voor de goedkeuring van de Account, hetzij op een later ogenblik als voorwaarde om biedingen te mogen blijven plaatsen via de Website (bv. op het ogenblik dat het Budget wordt verhoogd of wanneer het biedingen voor grote bedragen betreft). PIPA heeft het recht om de hoogte en de aard van de Waarborg vast te stellen, maar ze zal hierbij rekening houden met het toegekende of toe te kennen Budget.

De Waarborg kan bijvoorbeeld (niet exhaustief) bestaan uit de storting van een bepaalde geldsom op de bedrijfsrekening van PIPA, waarbij de Onderneming aanvaardt dat het Factuurbedrag hiermee verrekend kan worden zodat enkel het eventuele saldo nog moet worden betaald door de Koper aan PIPA. Het gestorte bedrag geldt aldus als waarborg en tevens als voorschot indien er een koopovereenkomst tot stand komt. Indien de Account wordt afgesloten, hetzij op initiatief van PIPA, hetzij op initiatief van de Onderneming, wordt het overblijvende saldo van deze geldsom teruggestort voor zover alle door de Onderneming aan PIPA verschuldigde bedragen werden voldaan.

PIPA heeft ook het recht om een bijkomende Waarborg te vragen indien zij dit raadzaam acht (bv. wanneer de titularis van de Account wil bieden op duiven met een hoge biedprijs waardoor de reeds geplaatste Waarborg niet volstaat).

Zolang de gevraagde Waarborg niet is geplaatst, kan de Onderneming in ieder geval geen biedingen (meer) plaatsen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper

3.1. Het aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van PIPA tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; de beschrijving en/of de foto’s vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van PIPA.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan PIPA via de Website (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt (opgelet: zie artikel 6.1. voor de bijkomende kosten). Dit aanbod is bindend voor de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte dat PIPA niet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn dat PIPA heeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.

PIPA behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

3.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst door aanvaarding aanbod van Koper door PIPA

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat PIPA het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. PIPA zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigingse-mail sturen naar de Koper.

Artikel 4 - Leveringsplicht van PIPA

 • De identiteit van de Duif wordt aangetoond door PIPA door middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie - zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW - of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden de pedigree/stamboom en de ringkaart bezorgd door PIPA aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat PIPA aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 5 - Overige verplichtingen van PIPA

5.1. Gezondheid/conditie

5.1.1. PIPA verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt PIPA zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingperiode.

5.1.2. Keuring en keuringsverslag

Een PIPA-expert keurt elke duif die in de veiling komt “in de hand”. Bovendien stelt de PIPA-expert een keuringsverslag op voor elke duif die in de veiling komt. De PIPA-expert, een kenner van duiven en van de duivensport, voert de keuring met de nodige zorg uit en stelt ook het keuringsverslag met de nodige zorg op. De bedoeling van de keuring is om, zoveel als mogelijk, na te gaan of de duif een goede conditie vertoont (zoals beschreven in artikel 5.1.1.). Het keuringsverslag is bedoeld als interne kwaliteitscontrole (binnen PIPA) en om, waar mogelijk, extra informatie over bepaalde eigenschappen van de duif te geven aan de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte en aanvaardt dat zowel de keuring als het keuringsverslag niet bindend zijn, aangezien deze steeds een subjectieve beoordeling van de expert inhouden (zo kan de expert bv. een andere voorkeur hebben dan de Koper zelf of bv. een andere mening hebben over wat voor een duif een vitale indruk is, wat een sterke rug is, enz.).

5.2. DNA-certificaat

5.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

5.2.1.1. Tenzij anders wordt vermeld op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt PIPA zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij een Jonge Duif zonder prestaties. PIPA zal dit DNA-certificaat bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één ouder (indien slechts één ouder relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder overleden is of niet voorhanden is.

5.2.1.2 In afwijking van artikel 5.2.1.1., levert PIPA geen DNA-certificaat af voor een Jonge Duif indien het betreft:

(a) een Jonge Duif die bevlogen is en vliegprestaties kan voorleggen of (b) een Jonge Duif die PIPA niet rechtstreeks verkrijgt van de kweker van de duif.

5.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

5.2.2.1 De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat - binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot PIPA (per e-mail: sales@pipa.be) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal PIPA opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

5.2.2.2 Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 5.2.2.1. niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot PIPA, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal PIPA binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: sales@pipa.be) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan PIPA. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

5.2.2.3. Indien de Koper geen DNA-certificaat zoals bedoeld in artikel 5.2.2.1., aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan PIPA in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

5.2.3. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 6 - Koopprijs -  betalingsmodaliteiten - plaats van betaling

6.1. Koopprijs:

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan PIPA voor de Duif, is:
  • de prijs die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd door PIPA (hierna, “Geboden Prijs”),
  • te verhogen met een administratiekost van 80 EUR per individuele duif. In uitzonderlijke gevallen kan deze administratiekost hoger zijn dan 80 EUR per duif. Deze gevallen worden altijd duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn, worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
  • enige belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor zover van toepassing
  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
  • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 8 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan PIPA dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. PIPA behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper. 

6.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper, zoals bepaald in artikel 3.2., verstuurt PIPA een factuur aan de Koper. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient de Koper vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag (hierna: ‘Factuurbedrag’) rechtstreeks te betalen aan PIPA binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het Factuurbedrag binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van PIPA hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie te nadele van de Koper, zoals in artikel 13 bepaald.

6.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds het Bedrijfsadres van PIPA.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

PIPA blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat het volledige Factuurbedrag is ontvangen door PIPA.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 8 – Verdere bepalingen over de levering

8.1. De plaats van levering van de Duif is – naar gelang de omstandigheden -  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie PIPA de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het Bedrijfsadres van PIPA, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in België. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 3.1., meegedeeld door de Koper aan PIPA.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering/ter beschikkingstelling van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de terbeschikkingstelling van de Duif of de afzonderlijke duif op het Bedrijfsadres van PIPA.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper door en op het ogenblik van afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in België.

8.2. PIPA verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 8.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover PIPA geen controle heeft (bv. een uitvoerverbod), niet of niet nuttig kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA, tenzij alsnog anders wordt overeengekomen.

8.3 PIPA staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. PIPA is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien PIPA via het TRACES New Technology platform een certificaat zou hebben aangevraagd en/of enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien PIPA hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard, behoudens in geval van opzet in hoofde van PIPA zelf.

8.4. PIPA kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens zij het Factuurbedrag heeft ontvangen.

Artikel 9 - Klachten

9.1. De zichtbare gebreken en de niet-conformiteit dienen schriftelijk (per e-mail op: sales@pipa.be) aan PIPA gemeld te worden binnen de 24 uur na de levering van de Duif, zoals in artikel 8 bepaald.

9.2. Elk verborgen gebrek dient binnen tien kalenderdagen na vaststelling ervan te worden gemeld aan PIPA per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van PIPA.

In ieder geval kunnen geen verborgen gebreken meer worden gemeld en evenmin kan een rechtsvordering dienaangaande worden ingesteld indien reeds zes maanden verlopen zijn vanaf de levering van de betrokken duif, zoals in artikel 8 bepaald.

9.3. Gelet op de aard van de verkochte goederen, zijnde levende dieren, en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5.2., kan de vruchtbaarheid van de Duif in geen geval worden gegarandeerd.

Artikel 10 – Maatregelen te nemen door de Koper in geval van ziekte of overlijden van de Duif 

PIPA wijst de Koper erop dat een perfecte gezondheid op het ogenblik van de totstandkoming van de koop of op het ogenblik van de levering zoals bedoeld in artikel 8, niet kan worden gegarandeerd gelet op de aard van de verkochte goederen, zijnde levende dieren, niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande. Dit houdt in dat de Duif, niettegenstaande PIPA de Duif voorafgaand aan de veiling keurt zoals beschreven in artikel 5.1.2., ziek kan worden of kan overlijden na de verkoop ervan.

Onverminderd het voorgaande en louter teneinde vaststellingen mogelijk te maken, verbindt de Koper zich ertoe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan PIPA (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden van de Duif wordt vastgesteld op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan PIPA (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

De meldingen van ziekte of overlijden dienen te gebeuren via sales@pipa.be. In geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Deze meldingen dienen, onder meer, toe te laten - indien PIPA dit nodig acht - een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen. Verder dienen de stamboom (pedigree), ringkaart en ring van de overleden Duif zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan PIPA.

Artikel 11 – Exoneratiebeding/beperking aansprakelijkheid PIPA

11.1. PIPA is niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper ten gevolge van de lichte of zware fout van PIPA en/of van haar uitvoeringsagenten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal evenwel niet gelden in gevallen en in de mate waarin zij verboden is krachtens het toepasselijke dwingend recht.

11.2. Onverminderd artikel 11.1., kan PIPA per schadegeval maximaal gehouden zijn tot betaling van een bedrag gelijk aan de koopprijs bedoeld in artikel 6.1.

Artikel 12 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

PIPA is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van PIPA ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, ophokplicht, in-of uitvoerverbod, lockdown en soortgelijke maatregelen (bijv. voor Covid), … (zelfs als deze gebeurtenissen als voorzienbaar zouden worden beschouwd).

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft PIPA het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 13 – Beëindiging: uitdrukkelijk ontbindend beding

PIPA heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). PIPA behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van het volledige Factuurbedrag binnen de termijn zoals bepaald in artikel 6.2. wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door PIPA van de koopovereenkomst toelaat.

In geval van ontbinding van een koopovereenkomst kan PIPA ook de Account schrappen.

Artikel 14 - Bewijs

De Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 15 - Splitsbaarheid

Indien een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden (of een deel van een bepaling) nietig is of  onafdwingbaar is, wordt deze bepaling (of het ongeldige/onafdwingbare gedeelte ervan) van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of desgevallend van de overblijvende gedeelten van  de betrokken bepaling) aantast.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

PIPA verwerkt in het kader van de registratie van accounts en in het kader van de koopovereenkomsten die zij sluit, persoonsgegevens. PIPA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleidpersoonsgegevens. PIPA respecteert de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (verordening EU 2016/679 van 27 april 2016) en eventuele relevante nationale omzettingsregelgeving. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier https://www.pipa.be/contact.

Artikel 17 - Toepasselijke rechtsregels

17.1. De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper (ongeacht hun datum) zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen Partijen. PIPA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de Website.

17.2. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag, het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken (“Verjaringsverdrag”) en de regels van het Belgisch Internationaal Privaatrecht

Artikel 18 - Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen tussen de Partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden (inclusief geschillen over de voorwaarden en modaliteiten om als bieder te worden geregistreerd en erkend),  worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Gent, die exclusief bevoegd zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ VERKOOP DOOR DERDEN OP HET PIPA-PLATFORM

Deze algemene voorwaarden gelden tussen:

PIPA, zoals gedefinieerd onder ‘definities’

En:

de Koper, zoals gedefinieerd onder ‘definities’ (hierna ook aangeduid als ‘u’);

Inleiding

 • PIPA heeft een website (www.pipa.be), waarop online verkopen van duiven worden georganiseerd, via een biedingsysteem of een zgn. veiling. Het veilingplatform van PIPA vindt u ook via https://auctions.pipa.be.

  PIPA is niet altijd de verkoper van de duiven die worden geveild via dit veilingplatform. Ook derde-verkopers kunnen hun duiven aanbieden op het veilingplatform van PIPA. ‘OLR-Verkopers’ zoals gedefinieerd onder ‘definities’, zijn bijvoorbeeld vaak derde-verkopers.

  Wanneer een derde-verkoper duiven aanbiedt op het veilingplatform van PIPA, beperkt de tussenkomst van PIPA zich in essentie tot het ter beschikking stellen van haar veilingplatform.
   
 • Deze algemene voorwaarden verduidelijken en – waar nodig – regelen de beperkte tussenkomst van PIPA ten aanzien van u in het geval een derde-verkoper zijn duiven aanbiedt via het veilingplatform van PIPA.

  Deze algemene voorwaarden bevatten ook een beperkt aantal “algemene voorwaarden” die derde-verkopers (zoals gedefinieerd onder ‘definities’) zelf hanteren wanneer u een duif van hen koopt.
   
 • Belangrijk is dat u over een goedgekeurd account moet beschikken om te kunnen bieden en/of kopen via het veilingplatform van PIPA. Dit geldt voor elke veiling en dus ook wanneer de duiven worden aangeboden door derde-verkopers. In deze algemene voorwaarden wordt dit verder toegelicht.

Definities

In deze ‘algemene voorwaarden bij verkoop door derden op het PIPA-Platform’ hebben de volgende termen de volgende betekenis wanneer ze zijn aangeduid met een hoofdletter:

‘Account’ betekent een geregistreerde account.

‘Budget’ betekent het maximumbedrag gekoppeld aan een door PIPA goedgekeurd Account, waarbij geldt dat voor de betrokken Account het totale bedrag aan biedingen per weekend dit maximumbedrag niet mag overschrijden.

‘Consument’ betekent een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit vallen.

‘Derde-Verkoop’ betekent een verkoop door een Derde-Verkoper, zoals hierna gedefinieerd.

‘Derde-Verkoper’ betekent een derde die duiven aanbiedt en/of verkoopt via het veilingplatform van PIPA. Deze derde kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en zowel een consument als een onderneming. Deze derde kan zowel in een lidstaat van de EU als in een derde land (buiten de EU) gevestigd zijn.

‘Duif’ betekent een duif of meerdere duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop van de koper.

‘Geboden Prijs’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 4.2.

‘Koopprijs’ betekent de koopprijs zoals gedefinieerd in artikel 4.2.

‘Koper’ betekent een Consument of een Onderneming zoals hierna gedefinieerd, die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA en dus beschikt over een goedgekeurd Account.

‘One Loft Race’ of afgekort: ‘OLR’ (vertaling: ‘Eenhoksrace’) is een wedstrijd georganiseerd door een organisatie die eerst zelf alle deelnemende duiven heeft verzameld bij verschillende duivenmelkers (leveranciers) om deze vervolgens vanuit één en dezelfde inrichting, na verdere training, samen te laten deelnemen aan de betrokken wedstrijd.

‘OLR-Verkoop’ betekent een verkoop via het Platform van PIPA (zoals hierna gedefinieerd) van duiven die hebben deelgenomen aan een OLR (de verkoper is dan vaak – maar niet altijd - de organisatie die de OLR heeft georganiseerd)..

‘Onderneming’ betekent iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

‘PIPA’ betekent PIPA Trading BV, met maatschappelijke zetel te Eentveldstraat 18, 9910 Knesselare, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0885.597.924, RPR Gent, afdeling Gent, telefoon +32 (0)9 374 38 87 en emailadres info@pipa.be.

‘Platform’ betekent het veilingplatform van PIPA, te bereiken via https://auctions.pipa.be (ook te bereiken via de website: www.pipa.be)

‘Voorwaarden’ betekent deze ‘algemene voorwaarden bij verkoop door derden op het PIPA-Platform’.

Artikel 1 – Voorwerp

De Voorwaarden hebben tot doel:

 1. enerzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder een Consument of Onderneming als bieder kan worden geregistreerd bij en erkend door PIPA en
 2. anderzijds de Koper in te lichten van de voorwaarden en modaliteiten die van toepassing zijn wanneer PIPA haar Platform ter beschikking stelt voor een veiling van duiven van een Derde-Verkoper (zoals dit bijvoorbeeld vaak het geval is bij een OLR-Verkoop). Opgelet: voor een specifieke veiling kunnen bijzondere (afwijkende of bijkomende voorwaarden) gelden. In dat geval worden deze bijzondere voorwaarden vermeld op de veilingpagina. De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op deze Voorwaarden.

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop door een Derde-Verkoper.

Artikel 2 – U heeft een goedgekeurd Account nodig om te kunnen bieden

Voorafgaande verduidelijking:

De bepalingen uit dit artikel 2 gelden voor elke deelname aan een veiling via het Platform en zijn dus niet enkel van toepassing bij een verkoop door een Derde-Verkoper.

2.1. U kan pas een aanbod doen zoals bepaald in artikel 4.1.1, in het kader van een veiling via het Platform, indien u voorafgaandelijk over een goedgekeurde Account beschikt. Dit houdt in dat u als bieder geregistreerd bent bij PIPA en door PIPA als bieder erkend werd. Via de goedgekeurde Account kan u zich vervolgens aanloggen op de website (www.pipa.be) of op het Platform en bieden tijdens veilingen.

2.2. De registratie van een account gebeurt via de website www.pipa.be. Per Onderneming en per Consument kan slechts één account worden geregistreerd.

Na de registratie van de account door de Onderneming of Consument, zal PIPA de Account goedkeuren of weigeren en, in geval van goedkeuring, het Budget bepalen. PIPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Account te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren.

PIPA brengt u persoonlijk (of via de contactpersoon aangeduid tijdens de registratie) - doorgaans telefonisch - op de hoogte van de goedkeuring van de Account en van het Budget.

PIPA streeft ernaar een beslissing te nemen zowel over de goedkeuring van de Account als over het Budget binnen 48 uur na registratie van de account. In bepaalde omstandigheden (bv. in vakantieperiodes, in geval van ongewone drukte, enz.) kan dit echter langer duren.

2.3. PIPA heeft het recht om het Budget aan te passen (zowel naar boven als naar beneden) op gelijk welk ogenblik na goedkeuring van de Account. U kan, na goedkeuring van de Account, de hoogte van het actuele Budget steeds raadplegen via uw veilingprofiel.

2.4. U kan slechts biedingen plaatsen binnen de perken van uw Budget.

2.5. PIPA heeft tevens het recht om aan de Onderneming of Consument, titularis van de Account, een waarborg, garantie of zekerheid (hierna: “Waarborg”) te vragen, hetzij als voorwaarde voor de goedkeuring van de Account, hetzij op een later ogenblik als voorwaarde om biedingen te mogen blijven plaatsen via het Platform (bv. op het ogenblik dat het Budget wordt verhoogd of wanneer het biedingen voor grote bedragen betreft). PIPA heeft het recht om de hoogte en de aard van de Waarborg vast te stellen, maar ze zal hierbij rekening houden met het toegekende of toe te kennen Budget. De Koper aanvaardt dat PIPA alle aan PIPA verschuldigde bedragen met de Waarborg kan verrekenen.

Indien de Account wordt afgesloten, hetzij op initiatief van PIPA, hetzij op initiatief van de Koper, wordt de Waarborg teruggegeven voor zover alle door de Koper aan PIPA verschuldigde bedragen werden voldaan. Indien het een geldsom betreft wordt het overblijvende saldo van de geldsom teruggestort. Er vindt geen verhoging plaats met interesten of enige andere vergoeding,

PIPA heeft ook het recht om een bijkomende Waarborg te vragen indien zij dit raadzaam acht (bv. wanneer de titularis van de Account wil bieden op duiven met een hoge biedprijs waardoor de reeds geplaatste Waarborg niet volstaat).  

Het plaatsen van de door PIPA gevraagde Waarborg is een algemene verplichting om deel te kunnen nemen aan biedingen via het Platform. Zolang de gevraagde Waarborg niet is geplaatst, kunt u geen biedingen (meer) plaatsen. De Waarborg zal echter nooit worden aangewend voor de koopprijs verschuldigd aan een Derde-Verkoper.

Artikel 3 - Verbintenissen van PIPA bij een Derde-Verkoop (PIPA is niet de verkoper)

3.1. Bij een Derde-Verkoop stelt PIPA (enkel) haar Platform ter beschikking van de Derde-Verkoper zodat hij duiven kan verkopen aan een Koper via een veiling.

PIPA wordt op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken duiven. De Derde-Verkoper is in dat geval de verkoper van de Duif (niet PIPA).

Dit betekent, onder meer, dat de koopovereenkomst voor de Duif - indien uw bod wordt aanvaard - tot stand komt tussen u als koper en de Derde-Verkoper als verkoper. Het is dus op de Derde-Verkoper dat alle verplichtingen rusten eigen aan de verkoper.  

De betaling van de koopprijs voor de Duif gebeurt rechtstreeks aan de Derde-Verkoper (om praktische redenen zal PIPA doorgaans wel het betalingsverzoek van de Derde-Verkoper per email aan u doorsturen, maar verder reikt de tussenkomst van PIPA niet).

3.2. De Derde-Verkoper kan zowel een Onderneming als een Consument zijn. Indien de Derde-Verkoper verklaard heeft een Consument te zijn, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op het Platform (met name, op de veilingpagina).

Opgelet:

Indien de Derde-Verkoper een Consument is, is de uit het unierecht voortvloeiende consumentenrechtenbescherming niet van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt tussen de Koper en de Derde-Verkoper.

3.3. Tenzij wanneer het dwingend recht anders bepaalt, is PIPA enkel gehouden tot een inspanningsverbintenis (en geen resultaatsverbintenis). Dit geldt, onder meer, ook wat betreft de terbeschikkingstelling van het Platform voor de Derde-Verkoop. PIPA garandeert niet dat de website www.pipa.be of het Platform steeds of ononderbroken toegankelijk is.

Artikel 4 - Informatie over de Derde-Verkoop – Algemene koopvoorwaarden uitgaande van de Derde-Verkoper

Toelichting bij dit artikel:

Zoals vermeld in artikel 3 is PIPA niet de Verkoper bij een Derde-Verkoop; zij stelt slechts haar Platform ter beschikking. PIPA tracht, waar mogelijk, wel enkele basis-afspraken te maken met de Derde-Verkoper(s), zodat de transactie vlotter verloopt voor u. Deze afspraken komen voor u neer op een basis-pakket aan algemene koopvoorwaarden uitgaande van de Derde-Verkoper. Opgelet: voor een bepaalde Derde-Verkoop kunnen afwijkende of bijkomende voorwaarden gelden. Deze vindt u dan op de veilingpagina. De bijzondere voorwaarden hebben in dat geval voorrang op de voorwaarden opgenomen in dit artikel 4.

4.1. Hoe komt een Derde-Verkoop juridisch bekeken tot stand?

4.1.1. Het aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif en/of het beeldmateriaal (bv. foto’s en filmpjes) van een duif op het Platform zijn enkel uitnodigingen uitgaande van de Derde-Verkoper tot het ontvangen van een bindend aanbod tot (aan)koop; de beschrijving en/of het beeldmateriaal vormen als zodanig dus geen bindend aanbod tot verkoop uitgaande van de Derde-Verkoper.

Indien u een duif beschreven en/of getoond door de Derde-Verkoper op het Platform wenst aan te kopen, doet u vóór het aflopen van de aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan de Derde-Verkoper via het Platform (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die u aanbiedt.

Opgelet !:

 • Dit aanbod is bindend voor u als Koper; indien de verkoper uw aanbod vervolgens aanvaardt, komt de koop tot stand zoals bepaald in art. 4.1.2.
 • In artikel 4.2 vindt u hoe de totale Koopprijs wordt berekend en vindt u informatie over de eventuele bijkomende kosten.
 • De Derde-Verkoper is niet verplicht uw aanbod te aanvaarden, zelfs indien uw aanbod het hoogste bod zou zijn dat hij heeft ontvangen in de betrokken biedingsperiode.
 • De Derde-Verkoper kan u ook om bijkomende informatie vragen na ontvangst van uw aanbod.
 • PIPA besteedt veel aandacht aan de beschrijving van de duif en/of het beeldmateriaal, maar dient hiervoor in belangrijke mate te werken met de gegevens die en het materiaal dat zij ontvangt van de Derde-Verkoper. PIPA is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten tenzij in geval van haar opzettelijke of zware fout.

4.1.2. De koopovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Derde-Verkoper van het aanbod van de Koper

De koopovereenkomst (tussen uzelf en de Derde-Verkoper) komt vervolgens tot stand indien en op het ogenblik dat de Derde-Verkoper uw aanbod tot aankopen van de Duif aanvaardt. U zal hiervan een bevestiging per e-mail ontvangen (om technische redenen stuurt PIPA u deze bevestiging).

4.2. De koopprijs en de (eventuele) bijkomende kosten

 • De Koopprijs, die u dient te betalen aan de Derde-Verkoper voor de Duif, is:
  • de (bied)prijs die u heeft geboden in uw bindend aanbod betreffende de Duif (hierna, “Geboden Prijs”) en die werd aanvaard door de Derde-Verkoper en bevestigd in de bevestigingsmail,
  • te verhogen met een administratiekost per individuele duif, indien en zoals vermeld op de veilingwebsite.
  • indien van toepassing, te verhogen met de geldende btw
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij anders vermeld staat op het Platform voor een welbepaalde duif of veiling, worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de Koopprijs is NIET begrepen:
  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
  • transportkosten voor het vervoer van de Duif tot aan de door u gewenste plaats (zie art. 4.5).

4.3. Aan wie moet u de Koopprijs betalen?

Indien de Derde-Verkoper uw aanbod aanvaardt, betaalt u vervolgens de Koopprijs rechtstreeks aan de Derde-Verkoper. Om praktische redenen zal PIPA doorgaans het betalingsverzoek van de Derde-Verkoper met de nodige betaalgegevens naar u doorsturen, maar PIPA is niet de verkoper en er kan dan ook nooit aan PIPA worden betaald. De factuur krijgt u daarna ook rechtstreeks van de Derde-Verkoper.

4.4. Wanneer moet u de Koopprijs betalen?

U dient de Koopprijs te betalen aan de Derde-Verkoper binnen zeven (7) kalenderdagen na het einde van de veiling, tenzij een andere datum wordt vermeld op het Platform voor een welbepaalde veiling. Indien de Koopprijs niet tijdig wordt betaald, behoudt de Derde-Verkoper zich het recht voor om de koop, zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten nadele van de Koper te ontbinden en de Duif opnieuw aan te bieden op het Platform om te worden geveild.

4.5. Hoe geraakt de Duif bij u? Wie regelt en betaalt het eventuele transport?

(1) U kan de gekochte Duif, na volledige betaling van de Koopprijs, ophalen op het adres van de Derde-Verkoper.

(2) U kan ook vragen dat de Duif wordt geleverd bij een vervoerder (transporteur) in het land waar de gekochte Duif verblijft op het ogenblik van de koop. Dan is de plaats van levering de plaats van de bedrijfslokalen van de eerste vervoerder. U dient echter zelf in te staan voor het transport van deze plaats van levering tot aan de door u gewenste eindbestemming. Dit transport gebeurt dan ook steeds in uw opdracht en voor uw rekening en wordt rechtstreeks door de transporteur aan u gefactureerd. PIPA komt hierin niet tussen.

Om het voor u eenvoudig te maken, zal PIPA - waar mogelijk - de naam van een mogelijke transporteur in het betrokken land vermelden bij de specifieke veiling. Na de veiling bezorgt PIPA de veilinggegevens dan aan deze mogelijke transporteur, zodat deze transporteur contact met u kan opnemen. U bent evenwel nooit verplicht om met deze transporteur te werken.

4.6. Andere voorwaarden en modaliteiten

Wie betaalt voor het DNA-certificaat?

Er wordt vaak een DNA-test gedaan om het geslacht van de Duif te bepalen. U dient voor deze test niet extra te betalen want indien deze test wordt gedaan, is deze inbegrepen in de Koopprijs.

Wie regelt de eventuele quarantaine, de exportdocumenten en de dierengezondheidscertificaten?

De Duif zit bij een Derde-Verkoop vaak in een derde-land (dit is: buiten de EU) op het ogenblik van de veiling. Voor zover van toepassing, dienen alle quarantaine procedures en exportdocumenten te worden geregeld in samenspraak met de Derde-Verkoper en/of met de transporteur. PIPA komt hierin niet tussen.

PIPA wijst u er ook op dat voor verplaatsingen binnen de EU - op grond van de Animal Health-wetgeving - er in beginsel een gezondheidscertificaat vereist is om de Duif te verplaatsen van de ene lidstaat naar de andere (bij zgn. “intra-communautaire verplaatsingen”). Meer informatie vindt u bijvoorbeeld via https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/R_INTRA/Intro.htm

Artikel 5 – Verwerking van persoonsgegevens

PIPA verwerkt in het kader van de registratie van accounts en in het kader van het leveren van haar diensten, persoonsgegevens. PIPA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleidpersoonsgegevens. PIPA respecteert de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (verordening EU 2016/679 van 27 april 2016) en eventuele relevante nationale omzettingsregelgeving. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier: https://www.pipa.be/contact.

PIPA dient bepaalde gegevens van de Koper wiens bod wordt aanvaard, te bezorgen aan de Derde-Verkoper zodat de koop kan worden afgehandeld. Deze gegevens zijn: naam, adres en/of facturatieadres en/of gewenste eindbestemming, contactgegevens (telefoon en emailadres), rekeningnummer en het bedrag van de biedprijs.

Artikel 6 – Splitsbaarheid

Indien een contractuele bepaling van de Voorwaarden (of een gedeelte van een bepaling) nietig is of onafdwingbaar is, wordt deze bepaling (of desgevallend het ongeldige/onafdwingbare gedeelte ervan) van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Voorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of desgevallend van de overblijvende, geldige gedeelten van een bepaling) aantast.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Belgisch Internationaal Privaatrecht.

Artikel 8 - Bevoegde rechtscolleges

Alle geschillen tussen PIPA en de Koper worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Gent, die exclusief bevoegd zijn.

Artikel 9 – Taalkeuze

De Nederlandstalige versie van de Voorwaarden is de originele, juridische bindende versie. Elke vertaling is slechts informatief.