ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOOR PIPA AAN CONSUMENTEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen:

PIPA TRADING BV (hierna “PIPA”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te België, 9910 Aalter, Eentveldstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen, onder het nummer 0885.597.924;

En:

de Koper, zoals gedefinieerd onder ‘definities’;

Inleiding

PIPA is een onderneming die wereldwijd gekend is als verkoper van duiven. PIPA heeft een website (www.pipa.be), waarop online verkopen van duiven – via een biedingsysteem of een zgn. veiling - worden georganiseerd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen deze online verkopen door PIPA.

Belangrijk is dat deze algemene verkoopvoorwaarden enkel van toepassing zijn indien u een Consument bent (zoals gedefinieerd onder ‘definities’) én dat u over een goedgekeurd account moet beschikken om te kunnen bieden en/of kopen bij PIPA. Dit betekent dat u eerst geregistreerd dient te zijn bij PIPA als bieder en ook als bieder dient te zijn erkend door PIPA.

Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis wanneer ze zijn aangeduid met een hoofdletter:

‘Account’ betekent een geregistreerde account.

‘Bedrijfsadres’ betekent het adres van de maatschappelijke zetel van PIPA zoals hierboven vermeld.

‘Budget’ betekent het maximumbedrag gekoppeld aan een door PIPA goedgekeurd Account, waarbij geldt dat voor de betrokken Account het totale bedrag aan biedingen per weekend dit maximumbedrag niet mag overschrijden.

‘Consument’ betekent een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Duif’ betekent de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper (zoals hierna gedefinieerd), uitgebracht via de Website (zoals hierna gedefinieerd).

‘Factuurbedrag’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.2. van deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Internetverkoop’ betekent elke verkoop door PIPA aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd) die via de Website (zoals hierna gedefinieerd) een bindend aanbod heeft uitgebracht.

‘Jonge Duif’ betekent duif of duiven die geboren zijn in één van de twee kalenderjaren waarin het lopende Veilingseizoen (zoals hierna gedefinieerd) zich uitstrekt (bv. indien het veilingseizoen loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, dan gaat het om duiven geboren in hetzij 2019, hetzij 2020).

‘Koper’ betekent een Consument die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA en dus beschikt over een goedgekeurd Account.

‘Partijen’ betekent PIPA en de Koper.

‘Veilingseizoen’ loopt van 1 augustus van een welbepaald kalenderjaar tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar (bv. van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020).

‘Verkoopvoorwaarden’ betekent deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Website’ betekent www.pipa.be.

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel:

 1. enerzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder een Consument als bieder kan worden geregistreerd bij en erkend door PIPA en
 2. anderzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder PIPA de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Internetverkoop.

Artikel 2 – Registratie en erkenning als bieder – budget - waarborg

2.1Een Consument kan pas een aanbod doen, zoals bepaald in artikel 3.1., indien hij voorafgaandelijk over een goedgekeurde Account beschikt. Dit houdt in dat hij als bieder geregistreerd is bij PIPA en door PIPA als bieder erkend is. Via de goedgekeurde Account kan de Koper zich vervolgens aanloggen op de Website en bieden tijdens zgn. veilingen.

2.2. De registratie van een account gebeurt via de Website. Per Consument kan slechts één account worden geregistreerd.

Na de registratie van de account door de Consument, zal PIPA de Account goedkeuren of weigeren en, in geval van goedkeuring, het Budget bepalen. PIPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Account te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren.

PIPA brengt de Consument persoonlijk, doorgaans telefonisch, op de hoogte van de goedkeuring van de Account en van het Budget.

PIPA streeft ernaar een beslissing te nemen zowel over de goedkeuring van de Account als over het Budget binnen 48 uur na registratie van de account. De Consument is ervan op de hoogte dat dit in bepaalde omstandigheden (bv. in geval van vakantieperiodes, in geval van ongewone drukte, enz.) langer kan duren.

2.3. PIPA heeft het recht om het Budget aan te passen (zowel naar boven als naar beneden) op gelijk welk ogenblik na goedkeuring van de Account. De Consument kan de hoogte van het actuele Budget steeds raadplegen via zijn veilingprofiel.

2.4. De Consument aanvaardt dat hij slechts biedingen kan plaatsen binnen de perken van zijn Budget.

2.5. PIPA heeft tevens het recht om aan de Consument, titularis van de Account, een waarborg, garantie of zekerheid (hierna: “Waarborg”) te vragen, hetzij als voorwaarde voor de goedkeuring van de Account, hetzij op een later ogenblik als voorwaarde om biedingen te mogen blijven plaatsen via de Website (bv. op het ogenblik dat het Budget wordt verhoogd of wanneer het biedingen voor grote bedragen betreft). PIPA heeft het recht om de hoogte en de aard van de Waarborg vast te stellen, maar ze zal hierbij rekening houden met het toegekende of toe te kennen Budget.

De Waarborg kan bijvoorbeeld (niet exhaustief) bestaan uit de storting van een bepaalde geldsom op de bedrijfsrekening van PIPA, waarbij de Consument aanvaardt dat het Factuurbedrag hiermee verrekend kan worden zodat enkel het eventuele saldo nog moet worden betaald door de Koper aan PIPA. Het gestorte bedrag geldt aldus als waarborg enerzijds en als voorschot anderzijds indien een koop wordt gesloten. Indien de Account wordt afgesloten, hetzij op initiatief van PIPA, hetzij op initiatief van de Consument, wordt het overblijvende saldo van deze geldsom teruggestort voor zover alle door de Consument aan PIPA verschuldigde bedragen werden voldaan.

PIPA heeft ook het recht om een bijkomende Waarborg te vragen indien zij dit raadzaam acht (bv. wanneer de titularis van de Account wil bieden op duiven met een hoge biedprijs waardoor de reeds geplaatste Waarborg niet volstaat).

Zolang de gevraagde Waarborg niet is geplaatst, kan de Consument in ieder geval geen biedingen (meer) plaatsen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper

3.1. Het aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van PIPA tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; de beschrijving en/of de foto’s vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van PIPA.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan PIPA via de Website (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt. Dit aanbod is bindend voor de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte dat PIPA niet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn dat PIPA heeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.

PIPA behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

3.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst door aanvaarding aanbod van Koper door PIPA

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat PIPA het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. PIPA zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigingse-mail sturen naar de Koper.

Artikel 4 - Leveringsplicht van PIPA

 • De identiteit van de Duif wordt, behoudens tegenbewijs door de Koper, afdoende aangetoond door PIPA door middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie - zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW- of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden de pedigree/stamboom en de ringkaart bezorgd door PIPA aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.  
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd - geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed;
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat PIPA aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 5 - Overige verplichtingen van PIPA

5.1. Gezondheid/conditie

5.1.1. PIPA verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt PIPA zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingperiode.

5.1.2. Keuring en keuringsverslag

Een PIPA-expert keurt elke duif die in de veiling komt “in de hand”. Bovendien stelt de PIPA-expert een keuringsverslag op voor elke duif die in de veiling komt. De PIPA-expert, een kenner van duiven en van de duivensport, voert de keuring met de nodige zorg uit en stelt ook het keuringsverslag met de nodige zorg op. De bedoeling van de keuring is om, zoveel als mogelijk, na te gaan of de duif een goede conditie vertoont (zoals beschreven in artikel 5.1.1.). Het keuringsverslag is bedoeld als interne kwaliteitscontrole (binnen PIPA) en om, waar mogelijk, extra informatie over bepaalde eigenschappen van de duif te geven aan de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte en aanvaardt dat zowel de keuring als het keuringsverslag niet bindend zijn, aangezien deze steeds een subjectieve beoordeling van de expert inhouden (zo kan de expert bv. een andere voorkeur hebben dan de Koper zelf of bv. een andere mening hebben over wat voor een duif een vitale indruk is, over wat een sterke rug is, enz.).

5.2. DNA-certificaat

5.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

5.2.1.1. Tenzij anders wordt vermeld op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt PIPA zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij een Jonge Duif zonder prestaties. PIPA zal dit DNA-certificaat bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder overleden is of niet voorhanden is.

5.2.1.2 In afwijking van artikel 5.2.1.1., levert PIPA geen DNA-certificaat af voor een Jonge Duif indien het betreft:

(a) een Jonge Duif die bevlogen is en vliegprestaties kan voorleggen of (b) een Jonge Duif die PIPA niet rechtstreeks verkrijgt van de kweker van de duif.

5.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

5.2.2.1 De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat - binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot PIPA (per e-mail: sales@pipa.be) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal PIPA opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

5.2.2.2 Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 5.2.2.1. niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot PIPA, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal PIPA binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: sales@pipa.be) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan PIPA. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

5.2.2.3. Indien de Koper geen DNA-certificaat zoals bedoeld in artikel 5.2.2.1., aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan PIPA in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

5.2.3. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 6 - Koopprijs -  betalingsmodaliteiten - plaats van betaling

6.1. Koopprijs

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan PIPA voor de Duif, is:
  • de prijs die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd door PIPA,
  • te verhogen met de toepasselijke btw (dit is niet steeds de Belgische btw; indien de Belgische btw van toepassing is, bedraagt deze 6%).
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn,  worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
  • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 8 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan PIPA dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. PIPA behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper.

6.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper, zoals bepaald in artikel 3.2., verstuurt PIPA een factuur aan de Koper. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient de Koper vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag (hierna: “Factuurbedrag”) rechtstreeks te betalen aan PIPA binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het Factuurbedrag binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van PIPA hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie ten nadele van de Koper, zoals in artikel 13 bepaald.

6.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds het Bedrijfsadres van PIPA.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

PIPA blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat het volledige Factuurbedrag is ontvangen door PIPA.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 8 – Verdere bepalingen over de levering

8.1. De plaats van levering van de Duif  is – naar gelang de omstandigheden -  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie PIPA de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het Bedrijfsadres van PIPA, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in België. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 3.1, meegedeeld door de Koper aan PIPA.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering/ter beschikkingstelling van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-  of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het Bedrijfsadres van PIPA.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper door en op het ogenblik van afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in België.

8.2. PIPA verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 8.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover PIPA geen controle heeft (bv. een uitvoerverbod), niet of niet nuttig kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA, tenzij anders wordt overeengekomen.

8.3. PIPA staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. PIPA is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien PIPA enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien PIPA hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard.

8.4. PIPA kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens zij het Factuurbedrag heeft ontvangen.

Artikel 9 - Klachten

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan PIPA per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van PIPA.

Artikel 10 – Maatregelen te nemen door de Koper in geval van ziekte of overlijden van de Duif

De Koper verbindt zich er evenwel toe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan PIPA (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden van de Duif wordt vastgesteld op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan PIPA (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

Deze meldingen bij ziekte of overlijden dienen te gebeuren via sales@pipa.be. In geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Deze meldingen dienen, onder meer, toe te laten - indien PIPA dit nodig acht - een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen. Verder dienen de stamboom (pedigree), ringkaart en ring van de overleden Duif zo spoedig mogelijk aan PIPA te worden bezorgd.

Artikel 11 – Exoneratiebeding/beperking aansprakelijkheid PIPA

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborgverplichtingen, is PIPA niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper ten gevolge van de lichte fout van PIPA en/of haar aangestelden of uitvoeringsagenten.

Artikel 12 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

PIPA is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van PIPA ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod, lockdown en soortgelijke maatregelen ten gevolge van Covid, …

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft PIPA het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 13 – Beëindiging: uitdrukkelijk ontbindend beding

PIPA heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). PIPA behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van het volledige Factuurbedrag binnen de termijn zoals bepaald in artikel 6.2. wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door PIPA van de koopovereenkomst toelaat.

In geval van ontbinding van een koopovereenkomst kan PIPA ook de Account schrappen.

Artikel 14 – Bewijs tussen Partijen

De Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 15 - Splitsbaarheid

Indien een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden (of een gedeelte van een bepaling)  in rechte nietig wordt verklaard of anderszins onafdwingbaar is (bv. omdat het op grond van de wet voor niet geschreven wordt gehouden), wordt deze bepaling (of het ongeldige/onafdwingbare gedeelte ervan) van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of desgevallend van de overblijvende gedeelten van een bepaling) aantast.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

PIPA verwerkt in het kader van de registratie van accounts en in het kader van de koopovereenkomsten die zij sluit, persoonsgegevens. PIPA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleidpersoonsgegevens. PIPA respecteert de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (verordening EU 2016/679 van 27 april 2016) en eventuele relevante nationale omzettingsregelgeving. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier: https://www.pipa.be/contact.

Artikel 17 - Toepasselijke rechtsregels

17.1. De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper (ongeacht hun datum) zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen Partijen. PIPA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de Website.

17.2. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Belgisch Internationaal Privaatrecht.

Artikel 18 - Bevoegde rechtscolleges

Alle geschillen tussen de Partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden (inclusief geschillen over de voorwaarden en modaliteiten om als bieder te worden geregistreerd en erkend), worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Gent, die exclusief bevoegd zijn.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INTERNETVERKOOP DOOR PIPA AAN ONDERNEMINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen:

PIPA TRADING BV (hierna “PIPA”), een vennootschap naar Belgisch recht

met maatschappelijke zetel te België, 9910 Aalter, Eentveldstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen, onder het nummer 0885.597.924;

En:

de Koper, zoals gedefinieerd onder ‘definities’;

Inleiding

PIPA is een onderneming die wereldwijd gekend is als verkoper van duiven. PIPA heeft een website (www.pipa.be), waarop online verkopen van duiven – via een biedingsysteem of een zgn. veiling - worden georganiseerd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen deze online verkopen door PIPA.

Belangrijk is dat deze algemene verkoopvoorwaarden enkel van toepassing zijn indien u een Onderneming bent (zoals gedefinieerd onder ‘definities’) én dat u over een goedgekeurd account moet beschikken om te kunnen bieden en/of kopen bij PIPA. Dit betekent dat u eerst geregistreerd dient te zijn bij PIPA als bieder en ook als bieder dient te zijn erkend door PIPA.

Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis wanneer ze zijn aangeduid met een hoofdletter:

‘Account’ betekent een geregistreerde account.

‘Bedrijfsadres’ betekent het adres van de maatschappelijke zetel van PIPA zoals hierboven vermeld.

‘Budget’ betekent het maximumbedrag gekoppeld aan een door PIPA goedgekeurd Account, waarbij geldt dat voor de betrokken Account het totale bedrag aan biedingen per weekend dit maximumbedrag niet mag overschrijden.

‘Onderneming’ betekent alle andere personen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) dan de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Duif’ betekent de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper (zoals hierna gedefinieerd), uitgebracht via de Website (zoals hierna gedefinieerd).

‘Factuurbedrag’ heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 6.2. van deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Internetverkoop’ betekent elke verkoop door PIPA aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd) die via de Website (zoals hierna gedefinieerd) een bindend aanbod heeft uitgebracht.

‘Jonge Duif’ betekent duif of duiven die geboren zijn in één van de twee kalenderjaren waarin het lopende Veilingseizoen (zoals hierna gedefinieerd) zich uitstrekt (bv. indien het veilingseizoen loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, dan gaat het om duiven geboren in hetzij 2019, hetzij 2020).

‘Koper’ betekent een Onderneming die voorafgaand aan of tijdens de veiling als bieder is geregistreerd bij PIPA en erkend is als bieder door PIPA en dus beschikt over een goedgekeurd Account.

‘Partijen’ betekent PIPA en de Koper.

‘Veilingseizoen’ loopt van 1 augustus van een welbepaald kalenderjaar tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar (bv. van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020).

‘Verkoopvoorwaarden’ betekent deze algemene verkoopvoorwaarden.

‘Website’ betekent www.pipa.be.

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel:

 1. enerzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder een Onderneming als bieder kan worden geregistreerd bij en erkend door PIPA en
 2. anderzijds de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder PIPA de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Internetverkoop.

Artikel 2 – Registratie en erkenning als bieder – budget - waarborg

2.1Een Onderneming kan pas een aanbod doen, zoals bepaald in artikel 3.1., indien hij voorafgaandelijk over een goedgekeurde Account beschikt. Dit houdt in dat hij als bieder geregistreerd is bij PIPA en door PIPA als bieder erkend is. Via de goedgekeurde Account kan de Koper zich vervolgens aanloggen op de Website en bieden tijdens zgn. veilingen.

2.2. De registratie van een account gebeurt via de Website. Per Onderneming kan slechts één account worden geregistreerd.

Na de registratie van de account door de Onderneming, zal PIPA de Account goedkeuren of weigeren en, in geval van goedkeuring, het Budget bepalen. PIPA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Account te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren.

PIPA brengt de Onderneming persoonlijk (via de contactpersoon aangeduid tijdens de registratie), doorgaans telefonisch, op de hoogte van de goedkeuring van de Account en van het Budget.

PIPA streeft ernaar een beslissing te nemen zowel over de goedkeuring van de Account als over het Budget binnen 48 uur na registratie van de account. De Onderneming is ervan op de hoogte dat dit in bepaalde omstandigheden (bv. in geval van vakantieperiodes, in geval van ongewone drukte, enz.) langer kan duren.

2.3. PIPA heeft het recht om het Budget aan te passen (zowel naar boven als naar beneden) op gelijk welk ogenblik na goedkeuring van de Account. De Onderneming kan de hoogte van het actuele Budget steeds raadplegen via zijn veilingprofiel.

2.4. De Onderneming aanvaardt dat hij slechts biedingen kan plaatsen binnen de perken van zijn Budget.

2.5. PIPA heeft tevens het recht om aan de Onderneming, titularis van de Account, een waarborg, garantie of zekerheid (hierna: “Waarborg”) te vragen, hetzij als voorwaarde voor de goedkeuring van de Account, hetzij op een later ogenblik als voorwaarde om biedingen te mogen blijven plaatsen via de Website (bv. op het ogenblik dat het Budget wordt verhoogd of wanneer het biedingen voor grote bedragen betreft). PIPA heeft het recht om de hoogte en de aard van de Waarborg vast te stellen, maar ze zal hierbij rekening houden met het toegekende of toe te kennen Budget.

De Waarborg kan bijvoorbeeld (niet exhaustief) bestaan uit de storting van een bepaalde geldsom op de bedrijfsrekening van PIPA, waarbij de Onderneming aanvaardt dat het Factuurbedrag hiermee verrekend kan worden zodat enkel het eventuele saldo nog moet worden betaald door de Koper aan PIPA. Het gestorte bedrag geldt aldus als waarborg en tevens als voorschot indien er een koopovereenkomst tot stand komt. Indien de Account wordt afgesloten, hetzij op initiatief van PIPA, hetzij op initiatief van de Onderneming, wordt het overblijvende saldo van deze geldsom teruggestort voor zover alle door de Onderneming aan PIPA verschuldigde bedragen werden voldaan.

PIPA heeft ook het recht om een bijkomende Waarborg te vragen indien zij dit raadzaam acht (bv. wanneer de titularis van de Account wil bieden op duiven met een hoge biedprijs waardoor de reeds geplaatste Waarborg niet volstaat).

Zolang de gevraagde Waarborg niet is geplaatst, kan de Onderneming in ieder geval geen biedingen (meer) plaatsen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper

3.1. Het aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van PIPA tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; de beschrijving en/of de foto’s vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van PIPA.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, doet vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan PIPA via de Website (voor de procedure: www.pipa.be) met vermelding van de prijs die hij aanbiedt. Dit aanbod is bindend voor de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte dat PIPA niet verplicht is dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste bod zou zijn dat PIPA heeft ontvangen in de desbetreffende biedingsperiode.

PIPA behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

3.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst door aanvaarding aanbod van Koper door PIPA

De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat PIPA het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. PIPA zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigingse-mail sturen naar de Koper.

Artikel 4 - Leveringsplicht van PIPA

 • De identiteit van de Duif wordt aangetoond door PIPA door middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie - zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW - of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden de pedigree/stamboom en de ringkaart bezorgd door PIPA aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat PIPA aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 5 - Overige verplichtingen van PIPA

5.1. Gezondheid/conditie

5.1.1. PIPA verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt PIPA zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingperiode.

5.1.2. Keuring en keuringsverslag

Een PIPA-expert keurt elke duif die in de veiling komt “in de hand”. Bovendien stelt de PIPA-expert een keuringsverslag op voor elke duif die in de veiling komt. De PIPA-expert, een kenner van duiven en van de duivensport, voert de keuring met de nodige zorg uit en stelt ook het keuringsverslag met de nodige zorg op. De bedoeling van de keuring is om, zoveel als mogelijk, na te gaan of de duif een goede conditie vertoont (zoals beschreven in artikel 5.1.1.). Het keuringsverslag is bedoeld als interne kwaliteitscontrole (binnen PIPA) en om, waar mogelijk, extra informatie over bepaalde eigenschappen van de duif te geven aan de Koper.

De Koper is ervan op de hoogte en aanvaardt dat zowel de keuring als het keuringsverslag niet bindend zijn, aangezien deze steeds een subjectieve beoordeling van de expert inhouden (zo kan de expert bv. een andere voorkeur hebben dan de Koper zelf of bv. een andere mening hebben over wat voor een duif een vitale indruk is, over wat een sterke rug is, enz.).

5.2. DNA-certificaat

5.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

5.2.1.1. Tenzij anders wordt vermeld op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt PIPA zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij een Jonge Duif zonder prestaties. PIPA zal dit DNA-certificaat bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder overleden is of niet voorhanden is.

5.2.1.2 In afwijking van artikel 5.2.1.1., levert PIPA geen DNA-certificaat af voor een Jonge Duif indien het betreft:

(a) een Jonge Duif die bevlogen is en vliegprestaties kan voorleggen of (b) een Jonge Duif die PIPA niet rechtstreeks verkrijgt van de kweker van de duif.

5.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

5.2.2.1 De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat - binnen de 24 uur na afloop van de veilingperiode een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot PIPA (per e-mail: sales@pipa.be) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal PIPA opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

5.2.2.2 Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 5.2.2.1. niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot PIPA, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal PIPA binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: sales@pipa.be) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan PIPA. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

5.2.2.3. Indien de Koper geen DNA-certificaat zoals bedoeld in artikel 5.2.2.1., aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan PIPA in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

5.2.3. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 6 - Koopprijs -  betalingsmodaliteiten - plaats van betaling

6.1. Koopprijs:

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan PIPA voor de Duif, is deze die werd geboden door de Koper in zijn bindend aanbod betreffende de Duif en die werd aanvaard en bevestigd door PIPA.
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn, worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
  • enige belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor zover van toepassing
  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
  • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 8 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan PIPA dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. PIPA behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper. 

6.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper, zoals bepaald in artikel 3.2., verstuurt PIPA een factuur aan de Koper. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient de Koper vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag (hierna: ‘Factuurbedrag’) rechtstreeks te betalen aan PIPA binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het Factuurbedrag binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van PIPA hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie te nadele van de Koper, zoals in artikel 13 bepaald.

6.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds het Bedrijfsadres van PIPA.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

PIPA blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat het volledige Factuurbedrag is ontvangen door PIPA.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 8 – Verdere bepalingen over de levering

8.1. De plaats van levering van de Duif is – naar gelang de omstandigheden -  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie PIPA de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het Bedrijfsadres van PIPA, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in België. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 3.1., meegedeeld door de Koper aan PIPA.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering/ter beschikkingstelling van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het Bedrijfsadres van PIPA.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België is, wordt de Duif of – in voorkomend geval - een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door PIPA aan de Koper door en op het ogenblik van afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in België.

8.2. PIPA verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 8.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in België heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover PIPA geen controle heeft (bv. een uitvoerverbod), niet of niet nuttig kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering het Bedrijfsadres van PIPA, tenzij anders wordt overeengekomen.

8.3 PIPA staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. PIPA is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien PIPA enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien PIPA hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard, behoudens in geval van opzet in hoofde van PIPA zelf.

8.4. PIPA kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens zij het Factuurbedrag heeft ontvangen.

Artikel 9 - Klachten

9.1. De zichtbare gebreken en de niet-conformiteit dienen schriftelijk (per e-mail op: sales@pipa.be) aan PIPA gemeld te worden binnen de 24 uur na de levering van de Duif, zoals in artikel 8 bepaald.

9.2. Elk verborgen gebrek dient binnen tien kalenderdagen na vaststelling ervan te worden gemeld aan PIPA per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van PIPA.

In ieder geval kunnen geen verborgen gebreken meer worden gemeld en evenmin kan een rechtsvordering dienaangaande worden ingesteld indien reeds zes maanden verlopen zijn vanaf de levering van de betrokken duif, zoals in artikel 8 bepaald.

9.3. Gelet op de aard van de verkochte goederen, zijnde levende dieren, en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5.2., kan de vruchtbaarheid van de Duif in geen geval worden gegarandeerd.

Artikel 10 – Maatregelen te nemen door de Koper in geval van ziekte of overlijden van de Duif 

PIPA wijst de Koper erop dat een perfecte gezondheid op het ogenblik van de totstandkoming van de koop of op het ogenblik van de levering zoals bedoeld in artikel 8, niet kan worden gegarandeerd gelet op de aard van de verkochte goederen, zijnde levende dieren, niettegenstaande de inspanningen van PIPA dienaangaande. Dit houdt in dat de Duif, niettegenstaande PIPA de Duif voorafgaand aan de veiling keurt zoals beschreven in artikel 5.1.2., ziek kan worden of kan overlijden na de verkoop ervan.

Onverminderd het voorgaande en louter teneinde vaststellingen mogelijk te maken, verbindt de Koper zich ertoe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan PIPA (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden van de Duif wordt vastgesteld op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan PIPA (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

De meldingen van ziekte of overlijden dienen te gebeuren via sales@pipa.be. In geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Deze meldingen dienen, onder meer, toe te laten - indien PIPA dit nodig acht - een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen. Verder dienen de stamboom (pedigree), ringkaart en ring van de overleden Duif zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan PIPA.

Artikel 11 – Exoneratiebeding/beperking aansprakelijkheid PIPA

11.1. PIPA is niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper ten gevolge van de lichte of zware persoonlijke fout van PIPA en/of ten gevolge van enige fout, inbegrepen opzet of zware fout, van haar uitvoeringsagenten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal evenwel niet gelden in gevallen en in de mate waarin zij verboden is krachtens het toepasselijke dwingend recht.

11.2. Onverminderd artikel 11.1., kan PIPA per schadegeval maximaal gehouden zijn tot betaling van een bedrag gelijk aan de koopprijs bedoeld in artikel 6.1.

Artikel 12 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

PIPA is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van PIPA ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod, lockdown en soortgelijke maatregelen ten gevolge van Covid, … (zelfs als deze gebeurtenissen als voorzienbaar zouden worden beschouwd).

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft PIPA het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 13 – Beëindiging: uitdrukkelijk ontbindend beding

PIPA heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). PIPA behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van het volledige Factuurbedrag binnen de termijn zoals bepaald in artikel 6.2. wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door PIPA van de koopovereenkomst toelaat.

In geval van ontbinding van een koopovereenkomst kan PIPA ook de Account schrappen.

Artikel 14 - Bewijs

De Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 15 - Splitsbaarheid

Indien een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden of een deel van een bepaling in rechte nietig wordt verklaard of anderszins onafdwingbaar is (bv. omdat het op grond van de wet voor niet geschreven wordt gehouden), wordt deze bepaling of het ongeldige/onafdwingbare gedeelte ervan van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen of desgevallend geldige delen van de betrokken bepaling aantast.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

PIPA verwerkt in het kader van de registratie van accounts en in het kader van de koopovereenkomsten die zij sluit, persoonsgegevens. PIPA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://auctions.pipa.be/nl/privacybeleidpersoonsgegevens. PIPA respecteert de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (verordening EU 2016/679 van 27 april 2016) en eventuele relevante nationale omzettingsregelgeving. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier https://www.pipa.be/contact.

Artikel 17 - Toepasselijke rechtsregels

17.1. De koopovereenkomst tussen PIPA en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper (ongeacht hun datum) zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen Partijen. PIPA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de Website.

17.2. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag, het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken (“Verjaringsverdrag”) en de regels van het Belgisch Internationaal Privaatrecht

Artikel 18 - Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen tussen de Partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden (inclusief geschillen over de voorwaarden en modaliteiten om als bieder te worden geregistreerd en erkend),  worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Gent, die exclusief bevoegd zijn.